Usluge stručnog socijalnog rada

Socijalni rad u domu za stare

Usluge stručnog socijalnog rada pružaju se u vidu pomoći i podrške u cilju što uspešnije adaptacije na život u domu. Predupređuju se krizne stuacije vezane za starost i starenje, rešavaju se problemi vezano za život u domu i sprečavaju moguće negativne posledice.

Usluge stručnog socijalnog rada obuhvataju: informisanje, procenu, planiranje, posredovanje i zastupanje u ostvarivanju prava u korišćenju usluga. Takodje podrazumevaju i savetodavno usmeravanje, motivaciju i aktivaciju korisnika, kao I sprovođenje mera zaštite korisnika, praćenje preduzetih mera i saradnju sa srodnicima korisnika.

Socijalni radnik ostvaruje prvi kontakt sa korisnikom i srodnicima. Pruža im sve neophodne informacije prilikom pripreme i smeštaja u dom. Sprovodi stručne procedure i pomaže korisniku u adaptaciji na novu sredinu. Takođe, kontinuirano prati život korisnika i blagovremeno reaguje na sve promene, poteškoće i probleme koji se mogu javiti.

Prilikom stručnog rada sa korisnicma poštuje se njihova privatnost i individualnost. Pruža im se podrška u osnaživanju sopstvenih kapaciteta. Radi se na razvijanju tolerancije i međusobnog uvažavanja drugih ljudi kao neophodan uslov za suživot u kolektivu.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite u radu se primenjuju stručne procedure.

Korisnicima najčešće pomažemo kod ostvarivanja prava na novačanu naknadu za pomoć i negu drugog lica kod fonda PIO. Takođe,  pokrećemo i  proceduru za privremeno starateljstvo kod nadležnog Centra za socijalni rad, po potrebi.

Naši korisnici participiraju u programskim aktivnostima koje se realizuju, u planiranju aktivnosti u skladu sa potrebama, interesovanjima, kapacitetima i željama.

Stručni tim ustanove (socijalni radnik, lekar, glavna medicinska sestra i fizioterapeut) vrši procenu snaga, kapaciteta i očuvanih sposobnosti korisnika, kao i rehabilitacionih potencijala korisnika na osnovu čega će se vršiti izbor oblika i sadržaja usluga, te kreirati individualni plan usluga.