Usluge stručnog socijalnog rada

Socijalni rad u domu za stare

Socijalni rad, odnosno uslugom stručnog socijalnog rada pruža se pomoć i podrška u cilju što uspešnije adaptacije na život u domu. Predupređuju se krizne stuacije vezane za starost i starenje. Rešavaju se problemi vezano za život u domu i sprečavaju moguće negativne posledice.
Usluge socijalnog rada obuhvataju: informisanje, procenu, planiranje, posredovanje i zastupanje u ostvarivanju prava u korišćenju usluga. Takodje podrazumeva i savetodavno usmeravanje, aktivaciju, socio-edukativne aktivnosti. Potom i sprovođenje mera zaštite korisnika, praćenje preduzetih mera i saradnju sa srodnicima korisnika.

Socijalni radnik ostvaruje prvi kontakt sa korisnikom i srodnicima. Pruža im sve neophodne informacije prilikom pripreme i smeštaja u dom. Sprovodi stručne procedure i pomaže korisniku u adaptaciji na novu sredinu. Takođe, kontinuirano prati život korisnika i blagovremeno reaguje na sve promene, poteškoće i probleme koji se mogu javiti.
Stručni tim ustanove (socijalni radnik, lekar, glavna medicinska sestra i fizioterapeut) vrši procenu snaga, kapaciteta i očuvanih sposobnosti korisnika. Kao i rehabilitacionih potencijala  korisnika na osnovu čega će se vršiti izbor oblika i sadržaja usluga, te kreirati individualni plan usluga.

Stručni socijalni rad sa korisnicima doma

Prilikom stručnog rada sa korisnicma poštuje se njihova privatnost i individualnost. Pruža im se podrška u osnaživanju sopstvenih kapaciteta. Radi se na razvijanju tolerancije i međusobnog uvažavanja drugih ljudi kao neophodan uslov za suživot u kolektivu.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o licenciranju organizacija socijalne zaštite u radu se primenjuju stručne procedure.

Korisnicima najčešće pomažemo kod ostvarivanja prava na novačanu naknadu za pomoć i negu drugog lica kod fonda PIO. Takođe,  pokrećemo i  proceduru za privremeno starateljstvo kod nadležnog Centra za socijalni rad, po potrebi.
Naši korisnici participiraju u programskim aktivnostima koje se realizuju, u planiranju aktivnosti u skladu sa potrebama, interesovanjima, kapacitetima i željama.

U cilju razvoja i očuvanja potencijala korisnika i što kvalitetnijeg života u domu, a u skladu sa novonastalim životnim okolnostima, našim korisnicima pomažemo u organizovanju slobodnog vremena i motivišemo ih da se uključe u razne aktivnosti koje organizujemo:

  • radno okupacione
  • kulturno zabavne
  • sporsko-rekreativne
  • društveno-političke
  • edukativne
  • proslave rođendana, verskih i državnih praznika.


Stručni rad u ustanovi ima za cilj održanje i unapređenje kvaliteta života naših korisnika, a sprovodi se putem individualnog i grupnog metoda rada sa korisnicima naših usluga.