Zdravstvena zaštita i medicinska nega

Medicinska služba sprovodi kontinuiranu zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou organizacije, kao i negu korisnika. Službu čini doktor medicine – eksterno angažovan, glavna medicinska sestra, medicinske sestre/tehničari, kao i negovatelji koji brinu o ličnoj higijeni korisnika.

U domu obavljamo medicinsku negu i lečenje, što obuhvata sledeće poslove: ordiniranje oralne terapije, parenteralna primena lekova (davanje injekcija i infuzija), kontrola vitalnih funkcija (temperatura, pritisak, puls, oksigenacija kiseonikom),  inhalatorna terapija, terapijska  primena koncentrovanog kiseonika. Sprovode se mere za sprečavanje komplikacija od dugotrajnog ležanja (dekubit), vrše se česte promene položaja tela korisnika, obrada i previjanje rana, nega gastrostome, kolonostome, traheostome, plasiranje i ispiranje katetera, i druge intervencije. Sprovode se mere palijativne nege teško obolelih, kao i primena terapije bola.

Briga o higijeni korisnika, redovno menjanje pelena korisnicima – prosečno 4 do 5 puta u toku 24 časa, a prema potrebama i češće. Vrlo stručna opšta i posebna zdravstvena zaštita i medicinska nega su usluge po kojima smo poznati i po kojima se izdvajamo od drugih ustanova.

Laboratorijske analize se rade u saradnji sa privatnom laboratorijom, prema potrebama korisnika i po nalogu domskog lekara.