Zdravstvena zaštita i medicinska nega

Zdravstvena zaštita i medicinska nega su prioritetne u domu za stare MeliorVita. Stručno medicinsko osoblje Doma prati zdravstveno stanje korisnika i preduzima mere prevencije i  lečenja, medicinske nege i podrške. Medicinska nega i lečenje dostupni su svim našim korisnicima 24 sata dnevno.

Medicinski tim čine: lekar, glavna medicinska sestra, više i srednje medicinske sestre, fizioterapeuti i negovateljice.

U domu se sprovodi opšta i specijalizovana medicinska nega. U zavisnosti od procenjenog stepena podrške, za svakog korisnika u Domu.

Briga o korisnicima

 

Za korisnike Doma “MeliorVita” Zemun, kojima je potrebna intenzivnija medicinska nega i lečenje obezbeđen je smeštaj u stacionaru i polustacionaru. Oni se nalaze na posebnom spratu, i opremljeni su u skladu sa namenom.

U stacionar Doma smeštaju se korisnici, koji nisu sposobni da se samostalno brinu o sebi. Njima je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana pomoć od strane medicinskog i negovateljskog osoblja svih 24 sata.

U stacionaru se sprovodi medicinska nega i lečenje. Kao što je: oralna terapija, parenteralna primena lekova (davanje injekcija i infuzija), kontrola vitalnih funkcija (temperatura, pritisak, puls, oksigenacija kiseonikom),  inhalatorna terapija, terapijska   primena koncentrovanog kiseonika. Sprovode se mere za sprečavanje komplikacija od dugotrajnog ležanja (dekubit). Vrše se česte promene položaja tela korisnika, obrada i previjanje rana, nega gastrostome, kolonostome, traheostome,  plasiranje i ispiranje katetera, i druge intervencije.

Sprovode se mere palijativne nege teško obolelih, kao i primena terapije bola.

Briga o higijeni korisnika, redovno menjanje pelena korisnicima prosečno 4 do 5 puta u toku 24 časa. Svakako prema potrebama i češće. Vrlo stručna opšta i posebna zdravstvena zaštita i medicinska nega su usluge po kojima smo poznati i po kojima se izdvajamo od drugih ustanova.

Laboratorijske analize se rade u saradnji sa privatnom laboratorijom, prema potrebama korisnika i po nalogu domskog lekara.

Naši korisnici koji su smešteni u stacionaru i polustacionaru imaju neophodan mir. Takodje u svakom momentu i kompletnu brigu oko održavanja lične higijene, poseta frizera, pedikira i korišćenje drugih usluga.